"NASZE BOJARY" PROGRAM REWITALIZACJI ( ODNOWY)
DZIELNICY BOJARY W BIAŁYMSTOKU

Bojary - to jedyna dzielnica Białegostoku, która prawie w całości przetrwała wojny i jest świadectwem historii Białegostoku.
Dziś z dawnej dzielnicy zostało kilka ulic i ponad setka domów, bo Bojary są od 60-ciu lat systematycznie niszczone przez kolejne władze miejskie.
Można jeszcze uratować to co zostało i przekształcić Bojary w urokliwą dzielnicę mieszkaniową, nie tylko pod względem przywrócenia domom dawnej świetności, ale również stworzenia tam społeczności lokalnej rozwiązującej swoje problemy i uczestniczącej aktywnie w tworzeniu klimatu dzielnicy.

Apelujemy do wszystkich mieszkańców - właścicieli domów, mieszkańców domów komunalnych, członków wspólnot mieszkaniowych - o poparcie działań zmierzających do objęcia dzielnicy programem ożywienia społeczno-gospodarczego pod nazwą : " NASZE BOJARY".

Postulaty do władz
* Żądamy od władz miasta natychmiastowego zaprzestania wszelkich wyburzeń domów na Bojarach
* Żądamy zaprzestania wyrzucania kolejnych pieniędzy z miejskiej kasy na plany zagospodarowania Bojar, które niszczą unikalny charakter dzielnicy i dziedzictwo kulturowe Białegostoku
* Apelujemy do Rady Miejskiej o przywrócenie Bojarom statusu osiedla

Informujemy jednocześnie, że przystępujemy do opracowania społecznego programu rewitalizacji (odnowy) tej dzielnicy, który przedstawimy Radzie Miejskiej do uchwalenia i realizacji.

W tym celu podejmujemy następujące działania:
* Przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Bojar, aby poznać ich oczekiwania odnośnie miejsca zamieszkania i możliwości uczestnictwa w programie
* Utworzenie na Bojarach - Bojarskiej Grupy Roboczej do przygotowania, przeprowadzenia i monitorowania programu, składającej się z przedstawicieli mieszkańców, specjalistów i przedstawicieli władz miejskich
* Opracowanie inwentaryzacji technicznej budynków i ulic, oraz przygotowanie studium możliwości ich adaptacji czy remontów
* Przedstawienie programów "małych ulepszeń" dotyczących bieżących remontów i poprawienia wyglądu dzielnicy
* W uzgodnieniu z mieszkańcami i specjalistami opracowanie koncepcji zabudowy Bojar zachowującej historyczny charakter dzielnicy ( przyjęcie rygorystycznych warunków jakie ma spełniać nowa zabudowa, aby nie szpeciła architektury dzielnicy)
* Podjęcie działań mających za zadanie poprawę bezpieczeństwa mieszkańców dzielnicy ( m.in. utworzenie Centrum Kultury Młodzieży w jednym z wyremontowanych bojarskich domów)
* Zorganizowanie mieszkańców dzielnicy w społeczność obywatelską - samodzielnie podejmującą decyzje odnośnie poprawy stanu swojego miejsca zamieszkania, wzmocnienie więzi sąsiedzkich i pobudzenie aktywności społecznej
* Opracowanie budżetu programu i określenie w nim udziału środków gminnych, z funduszy ZPORR oraz prywatnych
* Opracowanie programów operacyjnych poszczególnych przedsięwzięć w rozbiciu na kolejne lata
* Aktywne uczestnictwo w realizacji programu

Program rewitalizacji (odnowy) NASZE BOJARY zgodnie z duchem Karty Bojarskiej -

"MA UPRZYTOMNIĆ WSZYSTKIM JEJ ADRESATOM NARODOWY I PATRIOTYCZNY OBOWIĄZEK RATOWANIA NASZEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO JAKO NAJWYŻSZEJ I NIEZBYWALNEJ WARTOŚCI. JEDYNIE W OPARCIU O NIĄ PRZYSZŁE POKOLENIA BĘDĄ MOGŁY ZBUDOWAĆ WŁASNY, GODNY DOM."
Karta Bojarska 1988 r.

Maj 2005

Stowarzyszenie Nasze Bojary
Forum Białystok Jutra

Nasze Bojary